editorial – Bobby Valentino

liz: props / bobby valentine: talent